Paslaugos

Lietuvos Respublikos gyventojas vienu metu deklaruoja tik vieną gyvenamąją vietą, net jei jis gyvena keliose vietose.

Asmenys, privalantys deklaruoti gyvenamąją vietą, ją deklaruoja per 15 darbo dienų nuo pareigos deklaruoti gyvenamąją vietą atsiradimo, atvykimo į Lietuvos Respubliką ar gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje pakeitimo.

Asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, gyvenamosios vietos pakeitimą privalo deklaruoti ne anksčiau kaip 7 darbo dienos iki išvykimo.

Lietuvos Respublikos gyventojai, kurie yra deklaravę gyvenamąją vietą ir kurių gyvenamoji patalpa nesikeičia pasikeitus buto (namo) numeriui, gatvės, gyvenamosios vietovės ar teritorijos administracinio vieneto pavadinimui, gyvenamosios vietos iš naujo nedeklaruoja. Gyvenamosiose vietovėse, kuriose pastatų numeriai ir (ar) patalpų numeriai yra suteikti pirmą kartą, asmenų deklaruotos gyvenamosios vietos adresai yra keičiami (tikslinami) asmeniui ar patalpos ar pastato savininkui (bendraturčiui) deklaravimo įstaigai pateikus prašymą patikslinti deklaravimo duomenis.

Deklaruoti savo gyvenamąją vietą galima ir internetu, „Elektroninių valdžios vartų“ interneto svetainėje www.epaslaugos.lt

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti deklaruojant gyvenamąją vietą:

 1. Atitinkama nustatytos formos užpildyta deklaracija ir IŠVYKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS DEKLARACIJA:

– asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;

– asmeniui atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką;

– asmeniui išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui;

 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė, Europos bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi nuolat arba galiojantis Europos Sąjungos valstybės narės piliečio pasas, arba dokumentas patvirtinantis, kad asmuo įgijo teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);
 2. Vaikų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, kai deklaruojama nepilnamečių asmenų gyvenamoji vieta. Jei Lietuvos Respublikos piliečio pasas ar asmens tapatybės kortelė ar vaikui nebuvo išduoti, pateikiamas vaiko gimimo liudijimas;
 3. Globą (rūpybą) ar atstovavimą patvirtinantys dokumentai, ar šių dokumentų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinti nuorašai (kopijos), ir savo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas – kai asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas) arba socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos atstovas;
 4. Dokumentai, patvirtinantys nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą, arba įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinti šių dokumentų nuorašai (kopijos);
 5. Atskiras gyvenamosios patalpos savininko arba bendraturčių (jeigu bendraturčių nuosavybės teisės dalys nėra nustatytos) ar jo (jų) įgalioto asmens parašu patvirtintas sutikimas, kad asmuo apsigyventų savininkui (bendraturčiams) priklausančioje gyvenamojoje patalpoje (išskyrus atvejus, kai gyvenamąją vietą deklaruoja gyvenamosios patalpos savininkas), jeigu šio sutikimo nėra deklaracijoje;
 6. Dokumentas, patvirtinantis gyvenamąją vietą, jei asmuo nėra gyvenamosios vietos savininkas, nuomininkas ar subnuomininkas (pvz., gyvena viešbutyje ar pan.).
 7. Asmeniui pageidaujant išduodama pažyma apie gyvenamosios vietos deklaravimą.

Prašymų formos:

DĖL PAŽYMOS APIE DEKLARUOTĄ GYVENAMĄJĄ VIETĄ IŠDAVIMO

DĖL PAŽYMOS GYVENAMOSIOS PATALPOS SAVININKUI (BENDRATURČIAMS) 

NUORODA Į GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMĄ

 1. Deklaravimo įstaiga, naudodamasi valstybės registrais ir klasifikatoriais, privalo tikrinti deklaravimo duomenų teisingumą ir turi teisę pareikalauti, kad deklaravęs gyvenamąją vietą asmuo arba patalpos ar pastato savininkas (bendraturtis) pateiktų deklaravimo duomenis patvirtinančius ar paneigiančius dokumentus.
 2. Prašymą ištaisyti neteisingus deklaravimo duomenis ar juos pakeisti nagrinėja ir sprendimą dėl deklaravimo duomenų taisymo ir keitimo priima deklaravimo įstaiga.
 3. Deklaravimo įstaiga deklaravimo duomenis panaikina, kai:

1) Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, jų šeimos nariai netenka teisės gyventi Lietuvos Respublikoje;

2) panaikinamas dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;

3) atsisakoma išduoti ar pakeisti užsieniečiui dokumentą, suteikiantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;

4) pasibaigia užsieniečiui išduoto dokumento, patvirtinančio ar suteikiančio teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, galiojimo laikas;

5) Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nustatytais pagrindais asmuo netenka Lietuvos Respublikos pilietybės, jeigu šis asmuo per 3 mėnesius nuo sprendimo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo įsigaliojimo dienos nepateikia prašymo dėl dokumento, patvirtinančio ar suteikiančio teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, išdavimo;

6) patalpos ar pastato savininkas (bendraturtis) deklaravimo įstaigai pateikia prašymą panaikinti jam priklausančioje patalpoje ar pastate savo gyvenamąją vietą deklaravusio asmens pateiktus neteisingus deklaravimo duomenis ar gyvenamąją vietą deklaravusio ir ją pakeitusio (išvykusio) asmens deklaravimo duomenis.

 1. Asmens deklaravimo duomenys nustoja galioti asmeniui mirus.

Prašymų formos:

DĖL DUOMENŲ KEITIMO IR TAISYMO 

DĖL GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO DUOMENŲ NAIKINIMO

Asmenys, norintys gauti pažymą apie šeimos sudėtį, pateikia:

 • Asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (pasą arba asmens tapatybės kortelę);
 • PRAŠYMĄ